بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز تنها وسط زیبایی شناختی خرمدیراایسنا/ زنجان رئیس اداره سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی خرمدیره اجتناب کرده اند بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز تنها فرهنگسرای این شهرستان خبر داد.

ایرج داودبیجی در اظهار داشت وگویی همراه خود ردیابی به اینکه بیش اجتناب کرده اند عالی دهه اجتناب کرده اند ورزش تنها فرهنگسرای این شهر می گذرد، گفت: فرهنگسرای امام خمینی (ره) خرمدره تنها تالار غول پیکر شهر است کدام ممکن است در اکثر مراسم ها اجتناب کرده اند آن استفاده تبدیل می شود. توسط ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارگان های مختلف

وی همراه خود ردیابی به ویژه ترین مشکلات این فرهنگسرا خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند جمله بسیار قدرتمند آنها می توان به فرسودگی صندلی ها، خواستن به مرمت نمای بیرونی فرهنگسرا، فرسودگی برخی از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به سیستم های صوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویری جدید ردیابی کرد. . .

این به فرماندهی همراه خود تصریح بر اینکه سالن فرهنگسرای امام خمینی(ره) خرمدیراه ۴۰۰ صندلی است، تصریح کرد: تجهیز فرهنگسرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات آن اجتناب کرده اند مهمترین درخواست شده است های هنرمندان این شهرستان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهنگسرا اختصاص کشف شد.

رئیس اداره سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی شهرستان کرمدره همراه خود ردیابی به اختصاص ۳.۵ میلیارد ریال {برای تعمیر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز فرهنگسرای امام خمینی (ره) این شهرستان اظهار داشت: این مبلغ {برای تعمیر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز سالن فرهنگسرا فکر شده است. مربوط به آفتاب، سیستم صوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره. خاص شد تعمیرات این مجموعه سریع تحریک کردن خواهد بود.

انتهای پیام