بازدید وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش به اصفهانیوسف نوری وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش صبح در حال حاضر (پنجشنبه ۲۶ فروردین) به اصفهان بازدید کرد. حضور در مونتاژ شورای آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش قلمرو، افتتاح اولین دانشگاه تخصصی اوتیسم در اصفهان، دیدار همراه خود خیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید… اجتناب کرده اند این سیستم های منصفانه روزه وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش برای بازدید به اصفهان بود.