ایران جزو ۱۰ ملت برتر دنیا در رهن مسکن زیست تخریب پذیر است / پیشنهاداتی برای کاهش عمق انقراضایران اجتناب کرده اند تذکر انتخاب زیستی جزو ۱۰ ملت برتر دنیاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مراقب این ذخایر نباشیم این ذخایر منقرض می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان ملت امیدوارند روز سراسری ذخایر ژنتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیستی را نامگذاری کنند. سنت دقیق در گروه {برای حفظ} این سرمایه.

نزدیک به دندان های ماتخمین زده تبدیل می شود کدام ممکن است گروه جهان در سی سال بلند مدت اجتناب کرده اند مرز ۹ میلیارد نفر حرکت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند فرآیند های نوین ساخت محصولات کشاورزی برای تامین غذای چنین جمعیتی اجتناب ناپذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا اجتناب کرده اند فناوری هایی استفاده تبدیل می شود کدام ممکن است با محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری اجتناب کرده اند آنها استفاده تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود انتخاب زیستی {بهره وری} بهینه اجتناب کرده اند دارایی ها فعلی را امکان پذیر می تنبل.

شاید بتوان اظهار داشت تراژدی «واویلف» کدام ممکن است در لحظه مبنای بهبود گنجینه های بی شمار آلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژنتیکی شده است. به دنیا دلیل دهید کدام ممکن است کاهش فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرسنگی در دارایی ها ژنتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلی کشورهای در جاری بهبود نهفته است.

نیکلای ایوانوویچ واویلوف، ژنتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیاه شناس عالی شوروی، یکی اجتناب کرده اند عالی ترین کارهای او ساختمان وسط واویلوف شناخته شده به عنوان زادگاه محصولات کشتی بود. او اصولاً عمر شخصی را صرف بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح گیاهانی شبیه گندم، ذرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر غلات کرد.

Wawleev به تحقیقات شخصی در ژنتیک مندلی یکپارچه داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استدلال کرد کدام ممکن است استفاده اجتناب کرده اند گونه های مقاوم ممکن است تولیدات کشاورزی را برای جلوگیری اجتناب کرده اند گرسنگی افزایش دهد. او تمام اقامت شخصی را صرف کشتی با قحطی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین مجموعه بذرهای جهان را مخلوط آوری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات او موقعیت مهمی در بهبود ژنتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب زیستی داشت.

واویلف در جریان پاکسازی های استالین در سال ۱۹۴۰ زندانی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۹۴۳، سه سال بعد، در کل مبارزه جهانی دوم، در اردوگاه های گولاگ اجتناب کرده اند گرسنگی شخص.

تراژدی «گرگ» به همین جا ختم نمی شود. به عنوان جایگزین، مجموعه ای کدام ممکن است او در محاصره لنینگراد مخلوط آوری کرد، داستان خوب وهم تولید دیگری را می سازد. از مبارزه جهانی دوم در سال ۱۹۳۹ تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند حدود ۲ سال، آلمان نازی به مرزهای روسیه رسید، در حالی کدام ممکن است مقامات شوروی کدام ممکن است در جاری اجتناب کرده اند کف دست دادن قلمرو شخصی در تأثیر تهاجم آلمان بود، سفارش کلیه تلاش های هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر آنچه با خوب ارزش بود را صادر کرد. محل قرارگیری های ایمن تر در شرق، با این حال خوب دسته غول پیکر اجتناب کرده اند دانه دانه “Vavilov” در لنینگراد که همچنان ادامه دارد.

آلمانی ها با کمک نیروهای فنلاندی در شمال توانستند شهر لنینگراد یا سن پترزبورگ کنونی را محاصره کنند. خوب محاصره زشت برای ۸۷۲ روز وعده های غذایی به شهر نرسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰۰ نفر در جریان حمله ها اثیری کشته شدند.

در همین جاری، همکلاسی‌های واویلیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها‌آموزان با تحقق بخشیدن خوب ارزش گروه طبقه‌بندی شده، درها را قفل کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهبانی دادند تا اجتناب کرده اند گروه به سمت موش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موش‌های گرسنه دفاع کردن کنند.

این اشخاص حقیقی برای مدت زمان بسیار طولانی برای خورده شدن شخصی کف دست به گندم، ذرت، سیب زمینی، برنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از دانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایه های خوراکی نمی زدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان ۹ نفر اجتناب کرده اند آنها اجتناب کرده اند گرسنگی جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین مجموعه را ساختند، با این حال مجموعه ای اجتناب کرده اند دانه ها کدام ممکن است امروزه به تماس گرفتن افسانه ای است. “Wawilf” موقعیت اصلی ای در بهبود کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات آموزشی ژنتیک طبیعی ایفا کرد.

ذخایر ژنتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیستی گنجینه های بالا ناپذیری در مسیر درست بهبود کشورهای جهان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط مستقیمی با ایمنی سراسری، ایمنی مالی، ایمنی غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی بهداشت نهایی دارند. اجتناب کرده اند این رو تحمیل امکانات نگهداری الگوی های ژنتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلی برای کشورهای مختلف فوق العاده حائز اهمیت است، از می دانند کدام ممکن است این امکانات موقعیت مهمی در تحقیقات بیوتکنولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود محصولات بیوتکنولوژی دارند.

آنها علاوه بر این اذعان دارند کدام ممکن است بهبود محصولات بیوتکنولوژی تاثیر بسزایی در افزایش وضعیت مالی ملت ها دارد.

در همین راستا وسط سراسری ذخایر ژنتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیستی ایران پیشنهادی مبنی بر نامگذاری پانزدهم فروردین ماه شناخته شده به عنوان «روز سراسری ذخایر ژنتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیستی» به شورای سنت نهایی کشتی کرد کدام ممکن است در شورای برتر سنت به تصویب رسید. انقلابی در در زمان حال در تقویم مناسب وارد سال ۲۰۱۵ شد.

تحمیل مجتمع غول پیکر زیستی در ایران

به آموزش داده شده است رئیس صفحه بحث ژنتیک ایران، ایران جزو ۱۰ ملت برتر جهان اجتناب کرده اند تذکر انتخاب زیستی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با شرایط اقلیمی خاص، انتخاب زیستی فوق العاده غنی اجتناب کرده اند جمله طبیعی، جانوری، میکروارگانیسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره در آبزیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکی‌ها موجود است. . اکوسیستم پتانسیل هایی را در ملت تحمیل کرده است.

دکتر محمود الطلایی رئیس صفحه بحث ژنتیک ایران در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایرانوی اظهار داشت: شورای برتر انقلاب زیبایی شناختی بنا به سریع متخصصان به شورای نهایی، ۱۵ فروردین را شناخته شده به عنوان روز سراسری ذخایر ژنتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیستی نامگذاری کرد.

وی با ردیابی به اهمیت ذخایر ژنتیکی ایران اظهار داشت: ایران اجتناب کرده اند تذکر ذخایر آلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژنتیکی جزو ده ملت اول جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران تقریباً برابر تمام ذخایر آلی اروپا اعم اجتناب کرده اند گونه های جانوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیعی دارد. “

تولای انتخاب زیستی را مبنای متنوع اجتناب کرده اند ورزش های ساخت تجاری در صنایعی شبیه زیست شناسی، تخمیر، معدن، وعده های غذایی، پروبیوتیک ها، لبنیات، بهداشت، ساخت واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروسازی دانسته است.

رئیس صفحه بحث ژنتیک ایران خاطرنشان کرد: در جاری حاضر بیش اجتناب کرده اند ۲۰ نوع ذخایر ژنتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلی خرس ضوابط تجهیزات هایی شبیه وزارت کشاورزی، جهاد، علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، بهداشت، معامله با، آموزش پزشکی، صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه تحقیقات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری ایران.

وی تصریح کرد: متعاقباً ملاحظه به این گنجینه حیاتی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث نامگذاری چنین زمانی به مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از اجتناب کرده اند این گنجینه ها {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است مقام معظم مدیریت در سال ۱۳۸۶ تاکید کردند کدام ممکن است برای این موضوع به سازوکاری خواستن داریم، نامگذاری. روز ذخایر ژنتیکی به تصویب شورای برتر انقلاب رسید.

درک فرآورده های آلی وسط تحقیقات ژنتیک انسانی دانشکده علوم پزشکی بقیه الله با ردیابی به جنبه های مختلف ایمنی اجتناب کرده اند ذخایر آلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژنتیکی اظهار داشت: مرتع زاگرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های مختلف ملت اجتناب کرده اند جمله کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد به تشریح انتخاب ذخایر زیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژنتیکی تیز کردن. بسیاری از ژنتیکی محصولات دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیابانی ایران گنجینه ای اجتناب کرده اند محصولات مقاوم به خشکی است.

وی بر وجود گونه های طبیعی مقاوم به شوری جدا از مناطق بیابانی در نواحی ساحلی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: علاوه بر این گونه های طبیعی مقاوم به سرما اجتناب کرده اند تولید دیگری ذخایر ژنتیکی ارزشمند برای ملت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خوب ارزش آن را ندانیم. این ذخایر، قابلیت عظیم مالی اجتناب کرده اند بین خواهد سر خورد.”

تولای اظهار داشت: شناخته شده به عنوان مثال، اصولاً داروهای ساخت شده در اروپا، طبیعی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر این محصولات مورد تایید گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو قرار گرفته اند.

این متخصص ژنتیک با ردیابی به سابقه طب عادی در ایران بازگشت به شد: اجتناب کرده اند این رو قابلیت زیادی برای ذخایر ژنتیکی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اراده قابلیت مالی بالایی برای ملت باشد.

نکته مهم با توجه به انتخاب ژنتیکی اینجا است کدام ممکن است آن را محافظت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه های محافظت این ذخایر به ما می گوید کدام ممکن است مراقب انقراض گونه ها، به طور قابل توجهی بسیاری از ژنتیکی منحصر به شخص باشیم. از انقراض این گونه ها به معنای واقعی کلمه هستند انقراض را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقراض سرمایه {خواهد بود}.

راههای کاهش تخریب دارایی ها آلی

درک دانشکده بقیه الله با ردیابی به راهکارهای کاهش انقراض گونه های زیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژنتیکی در ملت اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند این راهکارها اجرای مانکن های مدیریتی {برای حفظ} ذخایر ژنتیکی در ملت {برای حفظ} ذخایر ژنتیکی گروه های زیستی است. .

وی افزود: اگر انبار عظیمی برای کالاهای با خوب ارزش در ملت داشته باشیم، با این حال این موارد گواهینامه نداشته باشند، قابل استفاده نیستند. بیش اجتناب کرده اند ۲۰ هزار الگوی ژنتیکی در ملت به گزارش رسیده است کدام ممکن است موضوعاتی شبیه طبقه بندی، بهبود فرآیند های آموزشی تعیین آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بیانیه کاربرد آنها اجتناب کرده اند تولید دیگری مولفه هایی است کدام ممکن است ممکن است در محدودسازی انقراض این گونه کارآمد باشد.

رئیس صفحه بحث ژنتیک ایران خاطرنشان کرد: امروزه بهبود سیستم های آنالیز سیستمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند آنالیز ژنتیک مولکولی، باعث تبدیل می شود کدام ممکن است معنی های این دارایی را بیشتر بشناسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم میراث ژنتیکی این ملت را اصولاً محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حراست کنیم.

تولایی تاکید کرد: اگر جستجو در بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت ثابت برای ملت هستیم اولین مولفه آن محافظت، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده مرتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت اجتناب کرده اند این ذخایر زیستی خدادادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم روز سراسری ژنتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژنتیک نامگذاری شود. دارایی ها زیستی ممکن است سنت مناسبی را تحمیل تنبل.» گروه در محافظت این سرمایه مؤثر است.

سوء استفاده ما اجتناب کرده اند شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه مان

تولای با ردیابی به نتایج تخریب جو زیست بر انقراض گونه ها خاطرنشان کرد: در واقعً اگر مراقب این ذخایر نباشیم، این ذخایر اجتناب کرده اند بین می الگو، با این حال ملاحظه به این نکته فوق العاده حیاتی است کدام ممکن است تمام ذخایر فسیلی، معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفتی مقیاس را کاهش می دهد، با این حال بدون در نظر گرفتن اصولاً دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها آلی را محافظت کنیم، ژنتیک با تکثیر آنها خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویا است. شبیه گیاه گندم، تعداد انگشت شماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد زیادی گندم اجتناب کرده اند کاشت بذر روی خار ساخت تبدیل می شود.

وی افزود: بدون در نظر گرفتن اجتناب کرده اند ذخایر ژنتیکی بلعیدن کنیم به این معناست کدام ممکن است اجتناب کرده اند این دارایی ها در صنایع دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذایی استفاده کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این به معنای به کف دست رساندن گونه های جدید برای جو زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیابان زایی {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دارایی ها را افزایش خواهیم داد. جذاب کن

تولای اظهار داشت: «با استفاده مشترک اجتناب کرده اند این گنجینه های جاودانه، این ذخایر برای ما ثابت {می ماند}.

وی با ردیابی به شرایط محافظت ذخایر ژنتیکی در ملت، بهبود ثابت ذخایر ژنتیکی را به طور برداشتن درهم آمدن است تحقیق رضایت بخشی {در این} زمینه دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ایمنی، محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده دقیق اجتناب کرده اند آن ها را داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا {در این} مسیر نقطه ضعف های زیادی داریم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ما را در کاهش این عوامل نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش چیز خوب در مورد شخصی یاری تنبل.

انتهای پیام