ایده ها مهمی کدام ممکن است هنگام کسب تثبیت کننده خانه باید در تذکر گرفت


اولین نکته در انواع هر دو کسب استابلایزر ملاحظه به کاربرد . چه برای مصارف اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه برای خانه شخصی تثبیت کننده بخواهید، آن را بسیار حیاتی است. تثبیت کننده خانگی برای فراهم می کند {الکتریکی} ظریف استفاده تبدیل می شود کدام ممکن است به جلوگیری اجتناب کرده اند خراب کردن به تجهیزات در هنگام برداشتن انرژی الکتریکی هر دو برداشتن انرژی الکتریکی {کمک می کند}. با این حال برای گرفتن استابلایزر خانگی ملاحظه به نکاتی حیاتی است کدام ممکن است در این متن قصد تجزیه و تحلیل آن ها را داریم.

تثبیت کننده ترانسفورماتور به ۲ دسته استابلایزر سروو، موتور سیکلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تثبیت کننده رله طبقه بندی تبدیل می شود. اجتناب کرده اند کدام تجهیزات استفاده شود، رله هر دو سروو استابلایزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتور سیکلت، ابتدا باید رئوس مطالب هر استابلایزر را بداند

تثبیت کننده رله چیست؟

این استابلایزر دارای ولتاژ مشخصی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه رگلاتور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تثبیت کننده همراه خود کار کردن پایداری بالا می باشد. در بسیاری از اینها تجهیزات ها بدون در نظر گرفتن تلرانس هر دو خطای کار کردن تجهیزات به صفر نزدیکتر باشد، دقت تجهیزات تا حد زیادی تبدیل می شود.

تمایز بین تثبیت کننده رله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تثبیت کننده سروو موتور سیکلت

در تثبیت کننده های رله، ترانسفورماتورهای کاهنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهنده همراه خود هم کار می کنند به همان اندازه ولتاژ را اصلاح دهند. با این حال در استابلایزرهای سرو {به دلیل} تلنگر ترانسفورماتور خانه شخصی اجتناب کرده اند سیستم سرعت کمتری استفاده می کنند. با این حال نوسانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصحیح ولتاژ را همراه خود دقت بیشتری انجام می دهد.

راهنمای کسب فراهم می کند خانگی

از در استابلایزرهای خانگی ولتاژ جامعه در اکثر اسبابک ها اجتناب کرده اند حد مجاز تا حد زیادی هر دو کمتر است. برای گرفتن منصفانه تثبیت کننده خانگی، باید عناصری قابل مقایسه با انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع وسایل برقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان جریان مصرفی آنها را توجه داشته باشید. همراه خود رعایت ایده ها خوردن انرژی الکتریکی می توانید اجتناب کرده اند تجهیزات هایی همراه خود عمق جریان ۲۵ آمپر به همان اندازه ۶۰۰۰ آمپر بیشترین استفاده را ببرید. به معنای واقعی کلمه هستند، روزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند خوردن وسایل دیجیتال پرمصرف همراه خود هم در ساعات بالا خوردن ، خوردن انرژی الکتریکی خواهید کرد افزایش می یابد.

اگر در منزل شخصی اجتناب کرده اند کولر گازی استخدام می کنید، می توانید اجتناب کرده اند استابلایزر مخصوص Varatel AC50 بیشترین استفاده را ببرید.

نکات مهمی که هنگام خرید تثبیت کننده خانه باید در نظر گرفت

چگونه منصفانه تثبیت کننده برای خانه شخصی انواع می کنید؟

اولین نکته اینجا است کدام ممکن است باید بدانید چه مقدار بار می خواهید عرضه دهید. علاوه بر این باید به امکانات هر تجهیزات متصل به نصب کننده ملاحظه کنید. مجموع خوردن انرژی الکتریکی تصمیم گیری می تدریجی کدام ممکن است چه مقدار بار تجهیزات برای شما ممکن است موجود است.

برای انواع تثبیت کننده خانه صحیح برای منزل شخصی، باید به نکاتی کدام ممکن است در در این مقاله ردیابی شده است دقت کنید به همان اندازه بهتر از انواع را داشته باشید.

گرامر حسابداری

Kva هر دو kV واحد ابعاد گیری معمول برای ساخت انرژی الکتریکی در یک واحد فیکسچر است. تثبیت کننده بر حسب ولت ابعاد گیری هر دو {رتبه بندی} تبدیل می شود.

همراه خود محاسبه توان تجهیزات ابعاد استابلایزر به صورت زیر بدست می آید

 • ابتدا ولتاژ حفاظتی درگاه مدار را تصمیم گیری کنید
 • ولتاژ را در جریان ضرب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ این است را بر ۱۰۰۰ جدا کردن کنید به همان اندازه کیلوولت جریان در تثبیت کننده به کف دست آید.

مثال آسان

استابلایزر خانگی دارای صفحه نامی همراه خود ولتاژ ۱۲۰ ولت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان ۴۰ آمپر می باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت استابلایزر تک فاز ما برابر همراه خود ۴.۸ کیلو ولت آمپر {خواهد بود}.

۱۲۰ x 0 = 800 .4

۴. ۸۰۰ ÷ ۱۰۰۰ = .kVA

نحوه ابعاد گیری تثبیت کننده سه فاز

اجتناب کرده اند این محاسبات برای محاسبه کمیت منصفانه تثبیت کننده سه فاز نیز استفاده تبدیل می شود. ولتاژ درگاه را در توان مدار ضرب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ۱۰۰۰ جدا کردن کنید به همان اندازه ابعاد منصفانه تثبیت کننده سه فاز به کف دست آید.

چگونه منصفانه تثبیت کننده برای خانه شخصی انواع کنم؟

کمیت Kva منصفانه تثبیت کننده سه فاز برابر است همراه خود:

۴۸۰ x 60 x 1732 = 0.882 VA

۸۸۲ .۴۹ ÷ ۱۰۰۰ = ۶.۹ kVA

چگونه امکانات دقیق تثبیت کننده را محاسبه می کنید؟

چون آن است می فهمید، تثبیت کننده ها، ترتیب کننده های ولتاژ تجهیزات های {الکتریکی} هستند کدام ممکن است با بیرون ملاحظه به تمایز ولتاژ درگاه از کیت {الکتریکی} در مخالفت با ولتاژ، ولتاژ را هنگام حمل ولتاژ خروجی ترتیب می کنند. برای اینکه بتوانید منصفانه تثبیت کننده خانگی صحیح تهیه کنید، باید امکانات آن را محاسبه کنید.

ضریب توان نسبت بین توان دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهری برابر همراه خود زاویه بین جریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولتاژ است: پاسخ امکانات خروجی تثبیت کننده برای توان کافی را ارائه می دهیم می دهد:

Cos θ = Kw / Kva

جریان درگاه در استابلایزر چگونه محاسبه تبدیل می شود؟

واحد ابعاد گیری جریان هر دو مدار آمپر تجهیزات است. هر تجهیزات بسته به کار کردن هر دو امکانات شخصی مقدار معینی جریان خوردن می تدریجی. جریان مدار سه فاز اجتناب کرده اند صفر آغاز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بالا شخصی می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به درجه متداولیا بار درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان تدریجی می رسد.

جریان ایجاد منصفانه موتور سیکلت سه فاز قابل انجام است ۵-۱۰ برابر تا حد زیادی اجتناب کرده اند زمان اضافه کردن درست باشد. برای تثبیت کننده های بار بعدی، معمولاً اجتناب کرده اند تثبیت کننده های حالت ایمن هر دو درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام کم، تثبیت کننده های آمپر استفاده می کنند.

فرآیند های تصمیم گیری جریان تثبیت کننده

 • خواهید کرد جریان را اجتناب کرده اند نمایش فیلم خارج می کنید
 • جریان نامی مدار را برای مدارهای دفاع کردن شده توسط تثبیت کننده انرژی الکتریکی خانگی تصمیم گیری کنید
 • جریان تجهیزات ها هر دو مدارهای دفاع کردن شده را ابعاد گیری کنید. این راه توسط مهندسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنسین های ماهر انجام تبدیل می شود. نتایج این محاسبات نسبت به سایر فرآیند ها از محسوس تر است. بعد از همه این راه در صورتی از محسوس است کدام ممکن است جریان ابعاد گیری شده شبیه به مقدار جریان خوردن شده را نماد دهد.

ایده ها مهم هنگام کسب تثبیت کننده خانه

علاوه بر این اسبابک ها فوق، برای بهتر از فیکساتور خانگی باید به ایده ها زیر نیز ملاحظه کرد:

 • در هنگام نوسانات ولتاژ به موجود در تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم های حفاظتی ملاحظه کنید
 • محدوده ولتاژ درگاه را کدام ممکن است تثبیت کننده ممکن است تحمل تدریجی توجه داشته باشید (VAC280-140)
 • ولتاژ درگاه، خروجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن آمپر را اجتناب کرده اند طریق نمایشگر تفسیر کنید.
 • ترتیب میزان خطا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی تجهیزات نیز حیاتی است.
 • پس اجتناب کرده اند کالا استابلایزر خانگی به گارانتی تجهیزات ملاحظه کنید.
 • نکات مهمی که هنگام خرید تثبیت کننده خانه باید در نظر گرفت

گروه کایان صنعت بهتر از بست های خانگی را برای پاسخگویی به خواستن مشتریان گرامی حاضر می دهد. در صورت خرابی استابلایزر خواهید کرد بازیابی فیکسر یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند شرکت ها گروه کیان صنعت می باشد. در صورت انواع نصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعلام قیمت نصاب خانگی همراه خود شماره های ما تصمیم بگیرید.

kianups.ir

معمول امتیاز ۵۴ اجتناب کرده اند ۵

اجتناب کرده اند کل کل ۱ رای

لینک مختصر: