اوکراین: این یک حمله روس است، نازدکی مرزاییوزیر دفاع اوکراین و حضور گروه تهاجمی روس دکتر نازدکی مرزی کشورش را منکر کردها است.

به گذرش ایسنا، الکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، صبح سها شنبه، رسانه های کردی، که هیچ، تهاجمی، روسیه، نازدکی، مرز، اوکراین، و جود نادار.

Reznikov Gft: با مسئولیت کامل و بر اساس Dadhai, I’m ereata, Ukraine and Dadehhai, ke az Sharka Drift Mechanim, Afirmation Mekenm ke ta 14 Fore 2222 Y. Grouh, تهاجمی.

حماچینین خاطرانشان کجاست، وضعیت فعلی چگونه است، این گواه به نظر اقدامات حکومت نظامی در جهت کاشور، حضور نادرد و همچانین، شخص با اعتقادی مانند روسیه، در مسیر نحوه مبارزات انتخاباتی او و عملکرد کانادا.

داده ایم: آنچه امروز، در خاک کشورمان، میگدرد، آقا هیستیم، و از خراط، آن آقا هستم، کامل است، اما تمام وضعیت تحت کنترل است. امروز نمیبینیم که یاک کمپین گسترده با وساطت روسیه د ۱۶ یا ۱۷ پیش برزار شد.

PICHTER DR Gazarash Rasanahi UNITED EYALATS مدعی شد که شدت کارزار توسط فدراسیون روسیه با اوکراین انجام شده است، ممکن است فوراً ۱۶ ساله شود، رخ داد، که موسکو برها هارگونا فعلی، قصد حمله به اوکراین، را، دار، کردستان، اهداف کردستان خود متهم به کردستانی است.

PIAM END

سریعترین رژیم لاغری