انواع مبتلایان خرس معامله با در بیمارستان عروق کرونر یزد اجتناب کرده اند ۱۸۰ نفر تحویل دادایسنا/ یزد سخنگوی دانشکده علوم پزشکی اجتناب کرده اند تداوم افزایش اشیا نامشخص به معامله با عروق کرونر در استان یزد خبر داد.

دکتر علیرضا اسلامی {در این} خصوص تصدیق شد: در جاری حاضر ۱۸۱ فرد مبتلا نامشخص به تاج گذاری در جاری سوئیچ به بیمارستان استان یزد هستند.

وی یکپارچه داد: اجتناب کرده اند این میان ۵۱ نفر {به دلیل} وخامت حالشان در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بدست آمده می کنند.

سخنگوی دانشکده علوم پزشکی یزد افزود: ۴۱ فرد مبتلا نامشخص به بیماری عروق کرونر مرکز ساعت شب قبلی به بیمارستان های استان یزد منتقل شدند.

وی همراه خود ردیابی به رنگ های جدید شهرها اظهار داشت: بهاباد در نارنجی، ماهر، تفت، ابرکوه، خاتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مروست در زرشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شهرها در رنگ زرد.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند ویبدا یزد، اسلامی بر پایان دادن فاصله واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر اقدامات بهداشتی اجتناب کرده اند جمله استفاده اجتناب کرده اند ماسک در تجمعات تاکید کرد.

انتهای پیام