انجام دقیق بازی در صورت آلودگی هوادر هوای خنک یا آلوده انجام بازی هایی معادل یوگا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تای چی {برای تقویت} بافت های عضلانی کابینت سینه، دیافراگم، اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردن صحیح است با این حال ساده در موجود در خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف تنفسی.

به گزارش ایسنا، یکی اجتناب کرده اند توضیحات افزایش خطر بازی در هوای آلوده اینجا است کدام ممکن است در حین ورزش قلبی، معمولاً هوای بیشتری به ریه ها فرستاده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنفس بهتر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انگیزه کدام ممکن است در حین بازی، احتمال تنفس اجتناب کرده اند طریق دهان تا حد زیادی است. هوا را اجتناب کرده اند طریق سوراخ بینی شخصی فیلتر کنید، فیلتر نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلاینده های فعلی در هوا مستقیماً وارد سیستم تنفسی ممکن است می شوند، به همین دلیل در هوای آلوده، هرچه کمیت هوا در ریه های ورزشکار تا حد زیادی باشد، تا حد زیادی تحمل تأثیر آلودگی قرار می گیرند.

برای کاهش عواقب بازی در هوای آلوده اجباری است در خارج از درب بازی نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در فضای بسته بازی می کنید به جریان هوا صحیح محل ملاحظه کنید. بلعیدن مایعاتی معادل شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب میوه های خالص نیز در این سیستم روزانه حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن این مایعات در هوای آلوده اجتناب کرده اند عواقب آلودگی بر ریه ها می کاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب میوه خالص {به دلیل} از گرفتن آنتی اکسیدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین در اجتناب کرده اند بین برداشتن آلودگی کارآمد است. .

بهترین خطر برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندان

بر مقدمه این دانش حاضر شده اجتناب کرده اند سوی کنسرسیوم پزشکی ورزشی ایسنا، ملاحظه به این ضرر برای سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان حیاتی است، از این اشخاص حقیقی تا حد زیادی کشف نشده خطر سرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش جسمی در هوا هستند. عفونت برای اشخاص حقیقی مسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان تحت هیچ شرایطی پیشنهاد نمی شود، در حالی کدام ممکن است کودکان {به دلیل} حساسیت مخاط سوراخ بینی، گلو، نای را انتخاب کنید و انتخاب کنید روده تا حد زیادی تمایل آسیب هستند.

تمام بازی هایی کدام ممکن است هوا آلوده است باید در اطراف های بسته معادل سالن های ورزشی یا خانه انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} وضعیت ها باید تجهیزات تصفیه هوا وجود داشته باشد از این تجهیزات ها با مکشی کدام ممکن است انجام می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چنین شرایطی هوای آلوده را تصفیه می کنند. فوق العاده دستی است.

چه بازی هایی در هوای خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلوده پیشنهاد تبدیل می شود؟

در هوای خنک یا آلوده، انجام بازی هایی معادل یوگا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تای چی {برای تقویت} بافت های عضلانی سینه، دیافراگم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردن صحیح است، با این حال با توجه به اینکه در موجود در خانه اندیشه در مورد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف برای سیستم تنفسی مفید باشد. روزی کدام ممکن است آلودگی هوا در فضاهای باز یا پارک ها رخ می دهد، به شبیه به میزان آلودگی وارد هیکل تبدیل می شود.

تمرینات ایروبیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور کابینت سینه باید در تجهیزات گلف ها، منازل را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقه پارکینگ ماشین های ساختمان ها انجام شود با توجه به اینکه خوب تجهیزات تصفیه هوا نصب شده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ ساده خوب پنکه.

به هیکل شخصی گوش دهید

در عین جاری، باید تنظیم کنید کدام ممکن است به هیکل شخصی گوش دهید از هیکل هر شخص خاص نسبت به آلودگی هوا پاسخ متفاوتی آرم می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم متفاوتی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت بیانیه علائمی معادل درد کابینت سینه یا تنگی نفس، تعریق غیر خالص، ضرر در تنفس، سرفه های مداوم یا خس خس از حداکثر، توقف فورا بازی را متوقف کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در مراقبت پزشکی باشید.

انتهای پیام