امیدوارم تیراندازان بعد اجتناب کرده اند ۸ ماه رقبا نتایج خوبی کسب کنندمحسن نصراصفهانی اظهار داشت: تیراندازان ۸ ماه است کدام ممکن است در هیچ رویدادی نمایندگی نکرده اند، امیدواریم {در این} مسابقات نتایج خوبی کسب کنند.

به گزارش ایسنا، سرمربی گروه سراسری تپانچه در محیط مراسم بدرقه گروه سراسری گرفتن به جام جهانی برزیل اظهار داشت: با جایگزین یک مدت کوتاه کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند انتخابات فدراسیون برای اعزام به مسابقات قهرمانی برزیل وجود داشت، آن را در تذکر گرفتیم. کمپ های آموزشی تیراندازان.” آنها نسبتاً کنار هم قرار دادن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم با این مخلوط ورزشکاران بتوانند در جام جهانی برزیل انجام خوبی داشته باشند.

محسن نصراصفهانی شکسته نشده داد: هشت ماه تحویل داد یعنی بعد اجتناب کرده اند المپیک تیراندازان در هیچ مناسبت در سراسر جهان حاضر نشدند. در مسابقات ریاست فدراسیون جهانی ساده جواد فروغی حضور داشت. سایر سراسری گرایان در هیچ مناسبت در سراسر جهان نمایندگی نکردند. امیدواریم {در این} رقبا همه جانبه تفنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپانچه انجام خوبی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم همچنان عوامل قوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف تیراندازان را در مسیر درست تفریحی های آسیایی چین بیاموزیم تا آنها در سر آمادگی قرار گیرند. برای تفریحی های آسیایی

سرمربی گروه سراسری تپانچه در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه کل گروه به برزیل اعزام تبدیل می شود، اظهار داشت: در بخش تپانچه بهتر از تیراندازان خانم و مرد را محدوده کردیم. در نیمه آقایان هم افرادی مثل عفت بودند کدام ممکن است نمرات خوبی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حد اعضای اکسپدیشن بودند. {در این} مسابقات ورزشکاران به صورت تیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفرادی به رقبا می پردازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم تمامی برگزیدگان بهتر از انجام شخصی را به حاضر بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ملت انجام خوبی داشته باشند.

نصر اصفهانی دانستن درباره عدم حضور در مسابقات جهانی مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم برگزاری لیگ تپانچه افزود: لیگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات خانه ممکن است کمک زیادی به ما تدریجی. تفریحی مصر هم کمک خوبی برای گروه سراسری بود. در عین جاری {در این} مورد باید گروه را به برزیل بفرستیم. امیدواریم کودک ها در مسابقات آذربایجان آمادگی خوبی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تفریحی های آسیایی نتایج خوبی کسب کنند.

وی در خصوص رقبای ایران در جام جهانی برزیل افزود: آلمان، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای ecu در برزیل حضور دارند. بعد از همه کشورهای آسیایی {به دلیل} مسافت کمتر حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین، هند، کره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن با رقبا تا حد زیادی مراقبت از مسابقات ecu این سیستم ریزی کردند. بعد از همه حریفان ما برای مسابقات به برزیل آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار سختی داریم. امیدواریم کودک ها تمام تلاششان را بکنند.

انتهای پیام