امپراطور آوریل – اسنارومیان در گذشته تاریخی شخصی فرمانروایان غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلقه دار زیادی داشتند کدام ممکن است کاراکالا یکی اجتناب کرده اند آنها بود. او اخیر فینال فناوری شاهان اشکانی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مشاوره آندره ورستندیک ماهیتی خاص اجتناب کرده اند فرمانروایان ایران داشت.

به گزارش ایسنا، اعتقاد وی در شکسته نشده نوشت: «او مردی بدخلق، سخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بالا تا پا باران بود، تا آنجا کدام ممکن است توانست برادر کوچکش را در آغوش مادر بکشد.» او در خطبه های شخصی اجتناب کرده اند مبارزه های اسکندر می گوید. در شرق، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رویای جنون آمیز لشکرکشی به سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی امپراتوری اشکانی می اندیشید.

روزی کدام ممکن است به توانایی رسید، پوشش تهاجمی ناشیانه ای را در برابر این اشکانیان در پیش گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوریه شناخته شده به عنوان پایگاه عملیات ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع به ارمنستان استفاده کرد، با این حال بی نتیجه بود. اجتناب کرده اند آنجا عقب نشینی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اردوان پنجم پادشاه اشکانی اصرار صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی داد. او نامه ای نوشت کدام ممکن است در آن اجتناب کرده اند اتحاد صحبت کرد، اجتناب کرده اند بازار بزرگی کدام ممکن است در قلمرو هر ایالت موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شرط افزایش خرید و فروش عملیاتی تبدیل می شود. او نوشت کدام ممکن است ۲ امپراتوری به چنین آرامشی خواستن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است خودم با عروسی با دخترت، تداوم این صلح را تضمین خواهم کرد. پادشاه اشکانی ابتدا به سختی بدبین بود، با این حال پس اجتناب کرده اند محاسبه چیز خوب در مورد صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تجاری، اصرار امپراتور روم را پذیرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاراکالا را دعوت کرد تا عروسش را به ایران ببرد. ازدواج در دشت های نزدیک تیسفون برگزار شد. همه عامل به خوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص پیش می سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی داماد «به نصرشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیرانی کدام ممکن است با عشق فراوان او را پاداش می کردند، سخنان شگفت انگیزی اظهار داشت». با جدید شدن جشن ها، انواع بیشتری اجتناب کرده اند نگهبانان پادشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظان سلطنتی سلاح های شخصی را به پایین انداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مهمانی غرق شدند. علاوه بر این تعدادی از تن اجتناب کرده اند پسرها پادشاه، کسی برای حفاظت اجتناب کرده اند او باقی نمانده بود. در پایان کاراکالا به نیت بی نظیر شخصی پی برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرحی را کدام ممکن است برای اجرای آن به ایران آمده بود اجرا کرد. هدف آنها پادشاه اشکانی بود، با این حال «آینده چنان رقم خورد کدام ممکن است اردوان به فداکاری محافظانش، برای عجله اجتناب کرده اند لشکر خطرناک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانش را نجات داد».

پادشاه اشکانی خطرناک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات کشف شد، با این حال متعدد اجتناب کرده اند نزدیکانش کشته شدند. خبر این عهدشکنی به گوشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا ملت رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهزادگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری بزرگان سلسله اشکانی کدام ممکن است اصولاً آنها اجتناب کرده اند شاخه های تولید دیگری این سلسله بودند، پایین بالا شاه متحد شدند. همه انتخاب گرفتند انتقام بگیرند. با این حال کاراکالا مدتی در بین النهرین ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید «بقیه سال را در جهان گذراند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر آنچه را کدام ممکن است نمی توانست با شخصی بردارد غارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویران کرد». در همین زمان اشکانیان شخصی را برای مبارزه کنار هم قرار دادن می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با حملاتی به از قلعه های رومی در آسیا جدیت شخصی را آرم می دادند. با این حال در گذشته اجتناب کرده اند نبرد ۲ نظامی، گروهی اجتناب کرده اند فرماندهان با همراهی کاراکالا کدام ممکن است شکست در مبارزه را قطعی می دیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جنون امپراتور زنده شده بودند، انتخاب عکس گرفتند. “آنها به یاد داشتند کدام ممکن است کاراکالا واقعاً پاسخگو برای این همه کثیفی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جلوگیری اجتناب کرده اند سقوط او کدام ممکن است به تذکر او سقوط وحشتناکی بود، به کشتن او در نظر گرفته شده کردند. اگر کاراکالا برای صلح روم خطرناک بود، مبارزه او به ملت آسیب بیشتری می رساند.” علاوه بر این معتقدند کدام ممکن است از دست دادن زندگی او احتمالاً اشکانیان را راضی خواهد کرد.»

{به طور خلاصه}، آنها برای ترور کاراکالا نقشه کشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را در پناهگاه های معبد نزدیک حران با چاقو زدند. کاراکالا در ۴ آوریل ۱۸۸ به دنیا به اینجا رسید، حدود ۶ سال توسط خودم سلطنت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۸ آوریل ۲۱۷ کشته شد. «آنچه پس اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی او بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روم رخ داد، خواستن به روایت عکس دارد.»

انتهای پیام