اصلاح قوز سوراخ بینی با رینوپلاستی یا رینوپلاستی


شایع ترین انگیزه برای جراحی سوراخ بینی برداشتن قوز سوراخ بینی است. این قوز روی سوراخ بینی است کدام ممکن است تا حد زیادی به نظر می رسد عالی شخص را تصمیم گیری می تنبل، ویژه به ویژه وقتی اجتناب کرده اند نمایه به او به نظر می رسید می کنید، تنظیمات فوق العاده محسوس است. برداشتن قوز سوراخ بینی تنها انتخاب درمانی تمدید شده مدت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً به توضیحات شکوه انجام تبدیل می شود.

زبری سوراخ بینی چیست؟

ناهنجاری های سوراخ بینی را تورم سوراخ بینی می نامند. نوک سوراخ بینی معمولاً {به سمت} زیرین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوز مشخصی روی پل سوراخ بینی دارد. بیشتر اوقات هیچ علامتی تحمیل نمی شود، به همین دلیل ساده عالی ضرر شکوه است، با این حال سوراخ بینی سخت ممکن است با تیغه سوراخ بینی فوق العاده بلند یا کج در کنار باشد. علاوه بر این بالقوه است سوراخ بینی متورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهانه های سوراخ بینی فوق العاده کودک نوپا باشد. اگر تنفس خالص سوراخ بینی با این شرایط محدود شود کدام ممکن است علاوه بر این ضرر شکوه، ضرر درمانی نیز تحمیل می تنبل. سوراخ بینی محدب را باید اجتناب کرده اند قوزهای کاذب پیش آگهی داد کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر بصری به سادگی با قوزهای دقیق خطا گرفته تبدیل می شود. قوز کاذب در تأثیر فرو برداشتن همزمان پایه سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرو برداشتن نوک سوراخ بینی تحمیل تبدیل می شود.

مزایای اصلاح سوراخ بینی ناصاف

  • ترمیم عملکردهای تنفسی یا سوراخ بینی
  • جای زخم {وجود ندارد} یا فوق العاده نامحسوس است
  • افزایش اعتقاد به نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد مسکن

{چگونه می توان} زبری سوراخ بینی را اصلاح کرد؟

هدف اجتناب کرده اند اصلاح جراحی سوراخ بینی، برداشتن استخوان یا غضروف اضافی است کدام ممکن است باعث برآمدگی شده است. برجستگی سوراخ بینی ممکن است اجتناب کرده اند تذکر عمق مشخص باشد. قوز ممکن است نیمه های فوقانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخوانی سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این غضروف تحتانی را تحمل تاثیر قرار دهد. جراح باید در کلینیک biotinc.ir با رینوپلاستی یا رینوپلاستی بر ایده نسبت اصلاح نوک سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن قوز سوراخ بینی را پیش آگهی دهد. بالقوه است مورد نیاز باشد نوک سوراخ بینی شخصی را مختصر یا دراز کنید تا نتیجه مناسب را بگیرید.

رینوپلاستی در جراحی سوراخ بینی اصلاح تبدیل می شود. هنگامی کدام ممکن است اصلاح دقیق انجام تبدیل می شود، ساختار سوراخ بینی برای تعیین مقدار استحکام غضروف، ضخامت منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام آن تجزیه و تحلیل تبدیل می شود. این نتیجه تصمیم گیری می تنبل کدام ممکن است کدام فرآیند جراحی محدوده می تواند. علاوه بر این مورد نیاز است قوز دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوز کاذب را پیش آگهی داد کدام ممکن است باید معامله با متفاوتی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند جراحی بر ایده آن محدوده شود.

نوع بیهوشی

این حرکت تحمل بیهوشی نهایی انجام تبدیل می شود. علاوه بر این این، سوراخ بینی به صورت موضعی بی‌حس می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کاهش خونریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد بعد اجتناب کرده اند حرکت، خوب کننده عروق تزریق می‌شود. اگر برای اصلاح ساده خواستن به برداشتن قوز با بیرون افزایش نوک سوراخ بینی باشد، بیشتر اوقات اجتناب کرده اند فرآیند بسته استفاده تبدیل می شود. ابتدا سقف غضروف سوراخ بینی باز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق کاهش بالا {می رود}. سپس بادامک با اسکنه برداشته تبدیل می شود

تعمیر قوز سوراخ بینی با رینوپلاستی

اصلاح نوک سوراخ بینی را می توان با استفاده اجتناب کرده اند استراتژی های جراحی شکوه سوراخ بینی به بهتر از نحو انجام داد. در دستور، فرآیند خیلی شبیه فرآیند بسته است، با این تمایز کدام ممکن است برشی در غشای مخاطی هر دهانه سوراخ بینی تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناحیه پوستی پل سوراخ بینی بریده تبدیل می شود. اجتناب کرده اند این راه می توان برای اصلاح دهانه های سوراخ بینی نیز استفاده کرد. پس اجتناب کرده اند اتمام تمام اقدامات اصلاحی، کاهش ها با بخیه بخیه می شوند.

در جراحی سوراخ بینی، تخصص جراح در یافتن فرآیند صحیح فوق العاده حیاتی است. بعد اجتناب کرده اند جراحی سوراخ بینی برای تثبیت آن آتل سوراخ بینی گذاشته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند حدود عالی هفته می توان آن را درو کردن. در تا حد زیادی اسبابک ها، پس اجتناب کرده اند برداشتن گچ، فرد مبتلا باید به شما گزینه بدهد به کار شخصی بازگردد. با این وجود، ممکن است باید حدود ۴ هفته با بیرون بازی باشید.

اصلاح برآمدگی های سوراخ بینی با تزریق ژل

با تزریق اسید هیالورونیک می توان آن را پنهان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ با برداشتن قوز. سود این راه اینجا است کدام ممکن است نیازی به جراحی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خطر مسائل کمتری دارد. با این وجود، ساده قوزهای به سختی عالی را می توان به این راه معامله با کرد. ژل هیالورونیک به گونه ای وارد سوراخ بینی تبدیل می شود کدام ممکن است نواحی فرورفته را بپوشاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به قله قوز ترتیب شود. مورد نیاز است بدانید کدام ممکن است فرد مبتلا باید به سختی عظیم شدن سوراخ بینی شخصی را در نیمرخ بپذیرد.

اسید هیالورونیک تحمل فرآیندهای تجزیه شخصی هیکل قرار خواهد گرفت، یعنی تأثیر آن پس اجتناب کرده اند طول مشخصی اجتناب کرده اند بین {می رود}. به همین دلیل، تزریق برای اصلاح سوراخ بینی عالی راه رفع ابدی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا خواستن به تجدید مشترک دارد.

مزایای اصلاح زبری سوراخ بینی با رینوپلاستی چیست؟

سوراخ بینی زبر ممکن است مکان فوق العاده عالی ای را در صورت اشغال تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری اجتناب کرده اند تذکر روانی برای برخی اجتناب کرده اند قربانیان باورپذیر نیست. اصلاح شکوه قوز با رینوپلاستی باعث تحمیل سوراخ بینی تمیز در نیمرخ تبدیل می شود کدام ممکن است توافق بیشتری با تصویر عمومی تحمیل می تنبل.

اگر جراحی سوراخ بینی به توضیحات پزشکی {به درستی} انجام شود، ترمیم انجام سوراخ بینی علاوه بر این جنبه های شکوه عملکرد مهمی ایفا می تنبل. اگر تعادل خوبی بین جنبه های فیزیولوژیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه وجود داشته باشد، می توان هدف حرکت را بازو یافته تلقی کرد.

بلافاصله پس اجتناب کرده اند جراحی سوراخ بینی، تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبودی شدیدی روی سوراخ بینی تحمیل تبدیل می شود کدام ممکن است ممکن است تا پلک ها نیز توسعه یابد. این می تواند یک پدیده خالص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی با اشاره به نتیجه جراحی به ما نمی گوید. تعیین کنید جدید سوراخ بینی تنها ۲ تا سه ماه پس اجتناب کرده اند حرکت قابل تعیین مقدار است.

خطرات اصلاح زبری سوراخ بینی چیست؟

رینوپلاستی، به طور قابل توجهی جراحی سوراخ بینی سخت، عالی حرکت فوق العاده پیچیده است کدام ممکن است در آن می توان خطرات عفونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی ثانویه را با ورزش ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای بهداشتی کاهش داد. با این وجود، اگر چنین مسائل جانبی رخ دهد، می توان آنها را به خوبی با دارو معامله با کرد. علاوه بر این این، اختلال در تنفس سوراخ بینی یا حس بویایی ناشی اجتناب کرده اند خطاها جراحی را نمی توان رد کرد. مسائل حسی یا اجتناب کرده اند بازو دادن وفاداری نیز اجتناب کرده اند پیامدهای بالقوه جراحی سوراخ بینی است. اصلاح بیش اجتناب کرده اند حد ممکن است به سوراخ بینی آسیب برساند. این مورد نماد می دهد کدام ممکن است محدوده عالی جراح با تخصص برای عالی نتیجه جراحی موفقیت آمیز چقدر حیاتی است.

چگونه کلینیک صحیح را پیدا کنم؟

رینوپلاستی یکی اجتناب کرده اند روی حیله و تزویر ترین حرکت ها در جراحی پلاستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه است. این امر درهم آمدن است داده ها فنی زیادی اجتناب کرده اند دکتر معالج است، چه سوراخ بینی خواستن به اصلاح پزشکی داشته باشد یا فقط {مطابق با} درک شکوه شناختی فرد مبتلا اصلاح شود. ویژه به ویژه هنگامی کدام ممکن است قوز سوراخ بینی برداشته تبدیل می شود، اصلاح بیش اجتناب کرده اند حد یا نتایج ناهموار در مدت زمان کوتاهی رخ می دهد، این دلیل است است کدام ممکن است اجرای از محسوس توسط عالی جراح مجرب فوق العاده حیاتی است. در بهتر از حالت، عالی دکتر تمرکز بر جراحی سوراخ بینی محدوده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به طور کامل این حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تمام احتمالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات بالقوه را برای فرد مبتلا دلیل دهد.

قیمت اصلاح زبری سوراخ بینی چقدر است؟

متأسفانه نمی توان قیمت ها را اجتناب کرده اند در گذشته تصمیم گیری کرد، از گرفتگی سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل میزان اصلاح سوراخ بینی می خواست اجتناب کرده اند فرد مبتلا به فرد مبتلا تولید دیگری مشخص است. علاوه بر این این، قیمت های دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت دارو ممکن است مشخص باشد. به همین دلیل، قیمت ساده پس اجتناب کرده اند اولین توصیه پزشکی قابل تصمیم گیری است.