اسم تفاوت با رتبه بندی دو مدرس جعلی استه


اسم تفاوت با رتبه بندی دو مدرس جعلی استه

رواج تصویر نام جمهوری منسوب به رئیس جمهور، دار، تصویری، که دار، با، رتبه دو معلمی، مخالف شدت است، سختنگوی دولت که را رع جعلی خواندند.

به نقل از گازارش ایسنا، حساب کاربری علی بهادری جهرمی در کربلای خود، در توییتر منتشر کرد:

«نَمَه به شدت رواج دارد، مخصوصاً با تفریق رتبه دو معلم و دو معلم و دو معلم در تضاد است».

PIAM END

سریعترین رژیم لاغری