استاندار البرز: تمامی کالاهای می خواست افراد به وفور موجود استایسنا/البرز مشاور برتر مقامات در استان البرز ذکر شد: نیاز دارد کدام ممکن است حمایت ویژه‌ای اجتناب کرده اند نقش ها خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه به ویژه اشتغال در روستاها حمایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید {در این} امر ورود شدید داشته باشند.

به گزارش ایسنا، مجتبی عبداللهی در مونتاژ ستاد تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها ساخت کدام ممکن است روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت در سالن شهدای مقامات استانداری برگزار شد، با دقیق اینکه البرز در تیز کردن تسهیلات ستاد تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها ساخت، رتبه نخست ملت را دارد، افزود: اجتناب کرده اند همراهی موسسه مالی‌ها فوق العاده تحسین می کنیم ولی باید موسسه مالی‌های شخصی نیز سرزنده تر شوند.

وی یکپارچه داد: باید با خردجمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد خوش بینانه به رفع امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات بخش شخصی بپردازیم تا بتوانیم ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال بیشتری را در البرز داشته باشیم.

عبداللهی ذکر شد: اراضی شهرک‌های تجاری فوق العاده ارزشمند هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در راستای تحمیل واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری مورد استفاده قرار گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراضی کدام ممکن است مدت ها است خریداری شده ولی همچنان فعالیتی از آنها صورت نگرفته، طبق قوانین تصمیم گیری وظیفه شوند.

وی با ردیابی به وضعیت بازار، افزود: در موضوع رصدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدهای مستمر، تمامی کالاهای می خواست افراد به وفور دسترس در بازار فعلی است به همین دلیل نباید اجازه تحمیل اختلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشنج در در دسترس بودن کالا را به متخلفان بدهیم.

انتهای پیام