از دست دادن زندگی مرد ظاهرشاه | خبرگزاری شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان- محمد غیر معمول به نظر می رسد فرزند محمد به نظر می رسد شاه پادشاه سابق افغانستان در ایتالیا درگذشت.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، مصطفی به نظر می رسد فرزند محمد غیر معمول به نظر می رسد در صفحه فیسبوک شخصی از دست دادن زندگی پدرش را تایید کرد.

او نوشت کدام ممکن است جسد پدرش ادعا به در رم، پایتخت ایتالیا به ناخوشایند سپرده شود.

آگاه تبدیل می شود محمد غیر معمول به نظر می رسد سومین مرد به نظر می رسد شاه است.

اواخر سال قبلی بی بی مریم نعیم خانم ظاهرشاه نیز در کابل درگذشت.

محمد به نظر می رسد شاه دارای هشت فرزند بود کدام ممکن است شش فرزند مرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ فرزند تولید دیگری خانم بودند.

محمد به نظر می رسد شاه فینال پادشاه افغانستان بود کدام ممکن است به مدت چهل سال بر این ملت حکومت کرد.

سلطنت وی در سال ۱۹۷۳ پس اجتناب کرده اند کودتای محمد سردار داوود خان یکی اجتناب کرده اند {اعضای خانواده} وی به بالا رسید.

ظاهرشاه پس اجتناب کرده اند کودتا در ایتالیا در تبعید اقامت کرد. او در سال ۲۰۰۷ در سن ۹۲ سالگی در کابل درگذشت.