ارجاع و مسائل آن در قانون آیین دادرسی کیفریفصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع ارجاع از مواد ۴۱۸ تا ۴۲۰ می پردازد.

به گزارش اسنا، در ادامه گزارش ها برای آشنایی با قوانین، فصل هفتم «آیین دادرسی کیفری» را که شامل موضوع «ارجاع» است، مرور می کنیم.

فصل هفتم – ارجاع

ماده ۴۱۸ ـ در هر مرحله از دادرسی کیفری، حسب مورد به درخواست و تأیید شاکی یا رئیس حوزه قضایی اصلی از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر استان منتقل می شود. از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر منطقه و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به درخواست همان اشخاص و تصویب دیوان عالی کشور.

تبصره – در جرائمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، انتقال به درخواست دادستان نظامی یا رئیس مرجع قضایی استانداری با تأیید رئیس کل دادگستری انجام می‌شود. سازمان نیروهای مسلح.

ماده ۴۱۹ – ارجاع در موارد زیر صورت می گیرد:

الف) متهم یا اکثر متهمان در مدار دادگاه دیگری اقامت دارند.

ب- محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد تا دادگاه دیگری به دلیل نزدیک بودن به محل وقوع آن با سهولت بیشتری به موضوع رسیدگی کند.

تبصره – انتقال پرونده نباید به گونه ای باشد که موجب عسر و حرج شاکی یا مدعی خصوصی شود.

ماده ۴۲۰- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری یا دادستان کل کشور و گزارش دیوان عالی کشور مراحل به حوزه قضایی دیگری ارجاع می شود.

تبصره – در جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان می تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به دستگاه قضایی دیگری ارجاع دهد.

انتهای پیام