اختراع ۲۰۰۰ حلب روغن پایدار احتکار شده در خرم‌آبادایسنا/لرستان رئیس گروه صمت لرستان ذکر شد: میزان ۱۰ تن روغن پایدار احتکار شده در خرم‌آباد اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد.

بهمن جعفری، اظهار کرد: این مقدار روغن برای ادغام کردن ۲۰۰۰ حلب ۵ کیلویی گرمی به وزن تقریبی ۱۰ هزار کیلوگرم است کدام ممکن است همراه خود امتحان شده پلیس داده ها نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری بازرسان گروه صمت در یک واحد انبار احتکار شده در موجود در شهر اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد.

وی تصریح کرد: پرونده تخلفاتی توسط بازرسان این گروه ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت صدور رأی به گروه تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

رئیس گروه صمت لرستان خاطرنشان کرد: خوب ارزش روغن‌های اختراع شده بیش اجتناب کرده اند ۲ میلیارد ریال است.

جعفری همراه خود ردیابی به اینکه همراه خود هرگونه احتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن خارج اجتناب کرده اند جامعه کالاهای اساسی به‌صورت قانونی برخورد احتمالاً وجود خواهد داشت افزود: هم استانی‌ها در صورت بیانیه هرگونه تخلف همراه خود شماره تلفن ۱۲۴ تصمیم بگیرند.

انتهای پیام