احکام شرعی با توجه به روزه: روزه را باطل می تنبل – آلودگی در گلو تأثیر می گذارد می تنبل.


حیف ما – احکام اسلام در روزه اجتناب کرده اند فتاوای آیت الله العظمی سیستانی.

افطار: کثیفی در گلو جاری تبدیل می شود

تصمیم ۱۵۸۲: در امان بودن: ورود غبار غلیظ به حلق روزه را باطل می تنبل، خواه آن چرک چیزی باشد کدام ممکن است مصرف کردن آن جایز است، مربوط به آرد، یا حرام باشد. ، مربوط به آلودگی

روزه، رمضان، فتاوای آیت الله سیستانی، نقاشی شیعیان

فرانسوی

روزه: غبار در حلق برود

ماده ۵۵۸ احتیاطاً: ورود غبار غلیظ به حلق روزه را باطل می‌کند، چه کند؟ فرقی نمی شود کدام ممکن است این کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار اجتناب کرده اند چیزی کدام ممکن است مصرف کردن آن حلال است (مثل آرد) باشد یا اجتناب کرده اند عامل غیر قانونی (مربوط به آلودگی پایین).

روزه، رمضان، فتاوای آیت الله سیستانی، نقاشی شیعیان

اسپانیایی

روزه: کارهایی کدام ممکن است روزه را باطل می تنبل: دود غلیظ یا غبار وارد حلق روزه دار شود.

گرامر: بنابر هشدار واجب، چیزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق تنباکو استنشاق شود (پیپ، سیگار، سیگار برگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید…) به حلق نمی رسد.

    روزه، رمضان، فتاوای آیت الله سیستانی، نقاشی شیعیان

محتوای متنی درست احکام اسلام بر مقدمه فتاوای آیت الله العظمی سیستانی به زبان انگلیسی در همین جا فعلی است:

به زبان فرانسه:

به اسپانیایی: