احتمال افزایش عفونت عروق کرونر در روزهای بلند مدت / انتقاد اجتناب کرده اند لغو شکاف فیزیکی در مدارساین اپیدمیولوژیست ذکر شد: در صورت تداوم انبساط فزاینده آمار عروق کرونر در روزهای بلند مدت می توان ذکر شد کدام ممکن است توسعه افزایشی این بیماری تحریک کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس به در نظر گرفته شده آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش بوده اند. ایده برای کاهش تصمیم، بهداشت شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکاف فیزیکی است.

دکتر در ذکر شد وگو با ایسنا، مسعود یونسیان وی با ردیابی به وضعیت کرونا در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش انواع قربانیان ذکر شد: شایان اشاره کردن است افزایشی کدام ممکن است در آمار بعد اجتناب کرده اند سفر نوروز شاهد هستیم قابل استناد نیست. چون نخواهیم کرد آمار سفر را با غیر سفر ارزیابی کنیم.

خواه یا نه افزایش انواع مبتلایان عروق کرونر دقیق است؟

وی با خاص اینکه در شرایط کنونی باید حساسیت افراد وجود داشته باشد، افزود: چه افزایش آماری وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه نباشد، باید میزان ابتلا به این بیماری را بالا نگه داریم، با این حال انواع اشیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی زمان ها افزایش یابد. در آمار فوتی ها دیدیم {نمی تواند} دقیق باشد.چون وقتی در مرخصی هستیم امکانات شخصی تعطیل می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات دولتی بالقوه است نیمه تعطیل باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد هم نیایند به دلیل بالقوه است مراجعات کمتر یا کمتر شود. بر این ایده، همه این چیزها ممکن است اشیا در کل سفر را به گزارش ناکافی منجر شود.

یونسیان یکپارچه داد: اگر اصلاح دقیق در آمار اتفاق می افتاد، پیش بینی داشتیم ابتدا انواع مراجعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوابق داده ها افزایش یابد. درصدی اجتناب کرده اند مبتلایان تعیین شده در بیمارستان بستری می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند ۲ تا ۴ هفته متأسفانه بسیاری اجتناب کرده اند آنها فوت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است انواع فوتی ها اجتناب کرده اند ۲ هفته به ۴ هفته پس اجتناب کرده اند افزایش انواع اشیا افزایش خواهد یافت. انواع نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرهای روزانه نمی توانست به ۳۸ نفر کاهش پیدا تنبل، با این حال تکانشی به بیش از پنجاه نفر رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبیه به زمان انواع مراجعات ما ۲ برابر شد. بر این ایده، ممکن است در مقابل با آمار حاضر داده شده در روزهای بعد اجتناب کرده اند سفر، آمار حاضر داده شده در کل سفر را پیدا {نمی کنم}.

عدم نظارت بر حرکت واکسن ها در نوروز

او ذکر شد: “آمار را می توان پس اجتناب کرده اند سفر اجتناب کرده اند ۶ آوریل به بعد استناد کرد. به همین دلیل ما همچنان منتظر هستیم تا ببینیم در آمار تا هفته بلند مدت چه اتفاقی می افتد.” بعد از همه دلیلی کدام ممکن است تاکید می کنم باید به اقدامات احتیاطی یکپارچه دهیم اینجا است کدام ممکن است شواهدی داریم کدام ممکن است آرم می دهد پیش بینی افزایش آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری ها} را داریم، با این حال افزایشی کدام ممکن است در یکی ۲ روز قبل از این دیده ام بالقوه است دقیق نباشد، اگرچه موجود است. احتمال افزایش بیماری است. متأسفانه چنین نظارتی صورت نگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم اینکه گفتن شده بود {افرادی که} واکسن اکتسابی نکرده اند یا آزمایش PCR عقب کشیدن نداشته اند، امکان تردد ندارند. به همین دلیل، ایده را بر این می‌گذاریم کدام ممکن است اشخاص حقیقی چه واکسن را اکتسابی کرده باشند یا ۹، چه خوش بینانه بوده باشند یا ۹، در کل فاصله سوئیچ حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان رعایت پروتکل‌ها زیرین {بوده است}، به همین دلیل پیش بینی داریم آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری در ما افزایش یابد. با این حال آنچه تاکنون دیده ایم را نمی توان شاهدی بر این افزایش دانست.

احتمال افزایش کرونا در روزهای بلند مدت

وی یکپارچه داد: نزدیک به اینکه عده ای در هفته اول سفر به تور گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است مجروح شده باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به اینکه سوئیچ اجتناب کرده اند ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ تحریک کردن شده است، پیش بینی داریم در صورت افزایش، شاهد آن باشیم. روزهای پایانی این هفته.» یونسین ذکر شد: انبساط روزافزون آمار در روزهای آتی نیز یکپارچه داشت، می توان ذکر شد کدام ممکن است این افزایش تحریک کردن شده است.

مقدمه هفتمین پیک کرونا در ملت؛ آره یا ۹؟

وی ذکر شد: نزدیک به اینکه اکثر اشخاص حقیقی تمایل ما اخیراً به میکرون آلوده شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت گذرا تحمیل کرده اند، در جاری حاضر عالی نوع فرعی اجتناب کرده اند جمله BA1 را انتخاب کنید و انتخاب کنید BA2 موجود است. موج، با این حال افزایش علاقه مند به محتمل است. با این وجود، این خیز را می توان در انتهای موج ششم عالی کج نامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ موج هفتم. از معمولاً موج جدید یا باید با عالی نوع جدید بیاید کدام ممکن است ادامه دارد شواهدی اجتناب کرده اند نوع جدید نداریم یا باید موج زودتر را کدام ممکن است در آن امنیت اشخاص حقیقی نسبت به عفونت کاهش یافته است بود، در اطراف زده باشد. چون این ۲ شرط ادامه دارد پیش نیامده است، پیش بینی موج هفتم را ندارم.

تسریع در بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها

یونسیان کسب اطلاعات در مورد بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده‌ها بلافاصله پس اجتناب کرده اند سفر نوروزی ذکر شد: ممکن است اجتناب کرده اند این بابت فوق العاده درگیر هستم. آنها نیاز دارند تا ۲ هفته بعد اجتناب کرده اند سفر منتظر باز شدن درگاه اتاق می‌بودند تا ببینند خواه یا نه جابه‌جایی در گروه مرتفع است یا خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر شاهد افزایش جابه‌جایی بودیم، نباید یک بار دیگر باز می‌شدیم.

وی تاکید کرد: با بازگشایی نمی دانیم اگر در هفته های بلند مدت شاهد افزایش هستیم {به دلیل} بازدید نورزو یا بازگشایی مدارس است. همه وقت آگاه شده کدام ممکن است بین هر مداخله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداخله بعدی باید ۲ تا ۴ هفته شکاف باشد. برای کاهش باند در نوروز هم مداخله مشابهی داشتیم. منطق این بود کدام ممکن است ما ۲ هفته بعد اجتناب کرده اند این جابجایی ها برویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد قدم بعدی کدام ممکن است بازگشایی است را برداریم. {در این} مدت خاص شد کدام ممکن است خواه یا نه پروازهای نوروزی در نتیجه افزایش بیماری شده است یا خیر، اگر در نتیجه افزایش می شد، مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها را افتتاح نمی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در نتیجه افزایش نمی شد، قادر خواهیم بود. مدارس را باز کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بعد اجتناب کرده اند ۲ هفته این {اتفاق بیفتد}. در جاری حاضر اگر شاهد افزایش آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری ها} در ملت باشیم به طور برداشتن نمی توان ذکر شد کدام ممکن است بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها باعث این افزایش شده است یا سفر نوروزی. با این عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت با بازگشایی موافقت نکردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم اتفاق بدی {در این} زمینه نیفتد.

وی علاوه بر این ذکر شد: افراد {در این} شرایط کف دست افراد به سختی فرو گذشت است. وقتی دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده را باز می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد گفتن می کنیم کدام ممکن است نخواهیم کرد اجتناب کرده اند تذکر فیزیکی شکاف بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئنم نخواهیم کرد تصمیم کودک ها را مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کنیم اوضاع خوشایند نیست.

یونسیان با ردیابی به دستورالعمل های گروه جهانی بهداشت، یونسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید یونیسف برای بازگشایی مدارس، ذکر شد: بر ایده این بخشنامه باید ارتباط مستقیم بین اولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان مدارس وجود داشته باشد تا اولیاء اجتناب کرده اند تمهیداتی کدام ممکن است در مدارس اندیشیده شده است مطلع شوند. مواظب باش.» به دبیرستان. مدارس علاوه بر این باید داده ها آموزان، کارمندان، دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره را الهام بخش کنند کدام ممکن است در صورت بافت ناخوشی یا بیماری {در خانه} بمانند. اجتناب کرده اند او نخواهید بررسی تنبل. طرفدار تبدیل می شود در صورت بافت ناراحتی آنها را الهام بخش کنید کدام ممکن است {در خانه} بمانند. به همین دلیل ۹ تنها باید {در این} زمینه روی حیله و تزویر گیری کرد، اما علاوه بر این افراد را الهام بخش کرد کدام ممکن است در صورت بافت ناخوشی {در خانه} بمانند. در عین جاری یکی اجتناب کرده اند دلایلی کدام ممکن است می گوییم آموزش دیجیتال باید در امتداد طرف آموزش حضوری حرکت تنبل اینجا است کدام ممکن است اگر داده ها آموز یا معلم مجبور است {در خانه} نگه دارد، ممکن است اجتناب کرده اند آموزش دیجیتال استفاده تنبل.

رعایت شکاف فیزیکی در مدارس حیاتی است

وی تاکید کرد: دستورالعمل گروه جهانی بهداشت نیز برای درمان شکاف فیزیکی، لزوم استفاده اجتناب کرده اند فضاهای کمکی، فضاهای باز، جریان هوا صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید … طرفدار شده است. مورد نیاز به اشاره کردن است رعایت شکاف فیزیکی برای جلوگیری اجتناب کرده اند سوئیچ کووید-۱۹ فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید {در این} ۲ سال تدابیری در مدارس دولتی اندیشیده شود. ما نخواهیم کرد بگوییم کدام ممکن است نخواهیم کرد شکاف گذاری فیزیکی انجام دهیم، با این حال ممکن است طرفدار های بهداشتی را دنبال کنید. ایده برای کاهش تصمیم، بهداشت شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکاف فیزیکی است.

یونسیان ذکر شد: گروه بهداشت جهانی علاوه بر این طرفدار کرده است کدام ممکن است چشم اندازها برای تمیز کردن کف دست ها با آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صابون کافی باشد تا داده ها آموزان برای تمیز کردن کف دست ها با یکدیگر تصمیم نداشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکدیگر را آلوده نکنند. در درگاه گروه ها، در حیاط دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید … همه این تمهیداتی بود کدام ممکن است پیش بینی داشتیم آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش طی ۲ سال قبلی انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن تنبل چه کرده است. در عین جاری باید این سیستم های آموزشی برای داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش های فنی برای دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان دانشگاه وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: متاسفانه اشکال ما همچنان عدم کار با هم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواهیم کرد جمعاً ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کنیم. {در این} شرایط شبیه به مسیری را کدام ممکن است تاکنون طی کرده ایم یکپارچه خواهیم داد. به همین دلیل در شرایط حال این اولویت موجود است کدام ممکن است بازگشایی در نتیجه افزایش بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی بر موضوع بازدید شود.

انتهای پیام