اجرای ۵۰ تعهد زیربنایی در شهر اقتصادی شیرازایسنا/ پرشیا به آگاه مدیرعامل نمایندگی شهرهای اقتصادی فارس، هم اکنون ۵۰ تعهد زیرساختی اطمینان حاصل شود که رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن زیرساخت های شهر اقتصادی شیراز در جاری اجراست.

سید مصطفی هاشمی در محیط بازدید اجتناب کرده اند تعهد های زیربنایی شهرک اقتصادی شیراز ذکر شد: این تعهد ها با رهن بیش اجتناب کرده اند ۶۰۰ میلیارد ریال در جاری اجراست.

الهاشمی به نقل اجتناب کرده اند شهرک های اقتصادی فارس، شهرک اقتصادی غول پیکر کدام ممکن است ۶۰ سهم کل واحدهای مستقر در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواحی اقتصادی استانداری را برای ادغام کردن تبدیل می شود، در رشد اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال ایمن اجتناب کرده اند اهمیت بالایی برخوردار است، ذکر شد: مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های این شهر اقتصادی. علاوه بر این متنوع است کدام ممکن است باید طبق این سیستم زمان بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب بندی به آن است صنوبر.

الهاشمی تصریح کرد: در مرحله رشد شهرک اقتصادی با وسعت ۵۰ هکتار با اجرای تعهد های زیربنایی کنار هم قرار دادن عرضه است.

مدیرعامل نمایندگی شهرهای اقتصادی فارس علاوه بر این با تاکید بر لزوم ترتیب زیست محیطی مجتمع های خدماتی در شهر غول پیکر شیراز، ذکر شد: در سال های جدیدترین شاهد انباشت برخی مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات {در این} مجتمع ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی این واحدها بوده ایم. مجتمع ها سریع آغاز می شوند.

الهاشمی با دقیق اینکه تامین آب ایمن یکی اجتناب کرده اند مهمترین انتخاب های شهر اقتصادی شیراز است، ذکر شد: علاوه بر این انعقاد قرارداد با نمایندگی آبفای شیراز برای آب شرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم تامین آب برای غیرنظامیان. مصارف شرب اجتناب کرده اند تصفیه خانه فاضلاب شیراز. راه راه هم هست.

انتهای پیام