اجرای ۱۷۶۲ ماموریت در قالب سلامت نوروزی در خراسان شمالیایسنا/ خراسان شمالی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست بخش حوادث دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی اجتناب کرده اند انجام خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۲ کار در قالب سلامت نوروزی استان خبر داد.

تقی مقامات آبادی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، با ردیابی به اینکه قالب سلامت نوروزی اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند سال قبلی تا ۱۳ فروردین ماه سال جاری شکسته نشده داشت، اظهار کرد: {در این} قالب خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۲ ماموریت انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۰ فرد مبتلا بستری شدند.

وی با خاص اینکه خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۲ پروژه غیرتصادفی تکمیل شد، افزود: ۸۷۰ فرد مبتلا غیرتصادفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ فوتی غیرتصادفی بستری شدند.

مقامات آبادی با ردیابی به انجام ۳۳۰ ماموریت تصادفی توسط اورژانس اظهار داشت: ۴۴۰ فرد مبتلا تصادف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ مصدوم تصادف به بیمارستان منتقل شدند.

وی در خصوص ماموریت های اورژانس اثیری {در این} قالب اظهار داشت: ۴ فرد مبتلا نیز اجتناب کرده اند طریق اورژانس اثیری به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست گروه حوادث دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی شکسته نشده داد: پس اجتناب کرده اند تصادفات، بیشترین فراوانی ماموریت های اورژانس به نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حالی با ۲۹۳ مورد، بیماری قلبی ۱۴۴ مورد اختصاص داشت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های تنفسی با ۱۰۸ مورد.

وی در خصوص انواع مراجعه کنندگان به اورژانس نوروزی اظهار داشت: ۴۸۵ نفر به امکانات بهداشتی درمانی نوروزی مراجعه کردند.

مقامات آبادی مجموع جراحات رانندگی در استان را ۸۷۴ نفر تایید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: مجموع مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستان های استان به ۳۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۲ نفر برای ادغام کردن ۲۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۹ نفر سرپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۳ نفر در بیمارستان ها رسید.

وی با خاص اینکه ۴۳۵ فرد مبتلا در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند، اضافه کرد: ۴۷۰ حرکت اورژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۰ حرکت جراحی غیر اورژانسی {انجام شده} است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات آبادی در نهایت تصدیق شد: مجموع مصدومان رانندگی در استان به ۷۲۵ نفر رسید.

انتهای پیام