اجرای قالب پایش ماه مبارک رمضان دسترس در بازار خوزستانایسنا/ خوزستان مدیرکل زندان های دولتی خوزستان اجتناب کرده اند تحریک کردن قالب نظارتی در ماه مبارک رمضان برای کنترل بازار خبر داد.

نعمت الله پیرانوندی با ردیابی به افزایش قیمت ها در ماه مبارک رمضان ذکر شد: اطمینان حاصل شود که ترتیب بازار، گشت های نظارتی اجتناب کرده اند اسفندماه سال قبلی پرانرژی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تحریک کردن ماه مبارک رمضان، قالب نظارتی ویژه در جاری تدوین است. اجرا تبدیل می شود تا زندان های دولتی بی طرفانه باشند.» به رئوس مطالب زیر بحث نظارت.

به گزارش ایسنا، وی افزود: با این حال شرط ترتیب بیشتر بازار اینجا است کدام ممکن است تجهیزات های متولی تهیه کالا، تمام کار تهیه کالا را انجام دهند.

مدیرکل زندان های دولتی خوزستان کدام ممکن است در یک واحد این سیستم تلویزیونی صحبت می کرد، ذکر شد: بازرسان، افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظران نیز باید روزانه کار کنند. علاوه بر این تعهد معامله با به این تجهیزات ها، آنها حتی روی نظارت نیز کار خواهند کرد تا {در این} ماه نیز بازاری آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی داشته باشیم.

انتهای پیام