اجتناب کرده اند بدمینتون بازان پیش بینی مدال نداریم/ درک اگر می خواست در انتخابی نمایندگی می کردسرمربی نیروی کار سراسری بدمینتون بانوان ذکر شد: اگر ثریا آقایی می‌خواست در تفریحی‌های آسیایی حضور داشته باشد، قطعا در آن انتخابی نمایندگی می‌کرد، با این حال {به دلیل} اشکال زانو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکتی نتوانست به این انتخابی راه پیدا تدریجی.

سیمین مهدوی در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، کسب اطلاعات در مورد رقبا های انتخابی نیروی کار سراسری بدمینتون بانوان اظهار کرد: مسابقات انتخابی فوق العاده خوشایند برگزار شد. مسابقات فوق العاده نزدیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده با کیفیت حرفه ای بود. ما واقعاً نمی توانستیم پیش سوراخ بینی کنیم کدام ممکن است {چه کسی} انواع تبدیل می شود. {افرادی که} قطعا جزو بهتر از ها بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاش کشیدند انواع شدند. اردوهای نیروی کار سراسری انشاالله اردیبهشت ماه بلند مدت سریع تحریک کردن تبدیل می شود.

سرمربی نیروی کار سراسری بدمینتون بانوان کسب اطلاعات در مورد انواع نفرات ذکر شد: اجتناب کرده اند ابتدا نمی خواستیم فینالیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت تفریحی های آسیایی را خاص کنیم. انگیزه ما این بود کدام ممکن است گیمرها در جاری رقبا بودند. به همان اندازه روزی کدام ممکن است جایگزین حاضر فینالیست ها به تفریحی های آسیایی را داشته باشیم، این مثال یکپارچه می تواند داشته باشد. اکنون این شانس برای ۴ شرکت کننده موجود است کدام ممکن است برای افزایش شرایط شخصی ورزش کنند. بسته به اینکه چه روزی باید اسامی آخرین را بدهیم، این مثال یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن منصفانه مسابقه بین آنها برگزار می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به شرایط فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه، فینالیست ها را انواع می کنیم.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است چه انتظاری اجتناب کرده اند بدمینتون بازان در تفریحی های آسیایی موجود است، ذکر شد: “واقعیت اینجا است کدام ممکن است قهرمانان جهان در آسیا هستند. درجه بدمینتون در آسیا بالاترین درجه روی زمین است. {در این} سال ها گیمرها ما انبساط خوبی داشته اند، با این حال رقبای آسیایی متوقف نشده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً پیشرفت کرده اند.اجتناب کرده اند ما گیمرها ما در کل ۲ سالی کدام ممکن است کرونا بود ورزش چندانی نکرده اند.حالا کدام ممکن است گیمرها {در این} مسابقات نمایندگی کرده اند پیش بینی مدال اجتناب کرده اند آنها نداریم. گیمرها به خوبی انبساط کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اجتناب کرده اند در گذشته رقبا کنند.

مهدوی افزود: در دورهای اول کدام ممکن است بانوان را به مسابقات در سراسر جهان اعزام می کردیم، گیمرها همراه خود اختلاف به حریف شخصی می باختند با این حال در جاری حاضر تفریحی های نزدیک را انجام می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حریفان شخصی نبرد می کنند. بعد از همه این به حریف آنها هم وابسته است. خیلی به شرق آسیا نزدیک نیستیم با این حال باید بجنگیم. در نظر گرفته شده می کنم انبساط گیمرها روزی خاص تبدیل می شود کدام ممکن است همراه خود حریفان نبرد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه تفریحی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک انجام دهند.

سرمربی نیروی کار سراسری بدمینتون بانوان در خصوص این دیدار تدارکاتی ذکر شد: متاسفانه به همان اندازه به فعلی تفریحی تدارکاتی برای اعزام نداشتیم، با این حال بودجه بدمینتون فوق العاده کم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدراسیون برای این امتیازات همراه خود اشکال پولی مواجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ وقت پیش اجتناب کرده اند این هم نبوده است. خواه یا نه ما منصفانه تفریحی تدارکاتی داشته ایم امیدوارم باشد این تفریحی ها اکنون مهم هستند، آنها این شانس را به ما می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهیم شد آمادگی شخصی را برای گیمرها کشتی کنیم، در واقع بی تاثیر نیست، با این حال {نمی دانم} این چقدر است اتفاق خواهد افتاد.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه ثریا آقایی به مخلوط کردن می‌پیوندد هر دو به طور معمول اجتناب کرده اند این نیروی کار جدا گذاشته می‌شود، ذکر شد: از هر لحاظ اگر ثریا می‌خواست در تفریحی‌های آسیایی حضور داشته باشد، قطعا {در این} انواع نمایندگی می‌کرد، با این حال چون اجتناب کرده اند ناحیه زانو اشکال دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی تواند} برای کار او این انواع را انجام دهد. در واقعً شبیه به بازیکنانی کدام ممکن است {در این} انتخابی حضور داشتند به تفریحی های آسیایی اعزام خواهند شد.

معلم نیروی کار سراسری بدمینتون بانوان در خصوص کلاس بندی گیمرها برگزیده شده ذکر شد: رتبه های آنها بالای ۴۰۰ هر دو ۵۰۰ است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها شبیه کیانا هاشمی کدام ممکن است اجتناب کرده اند مسابقات قرارداد فجر اضافه شد هر دو یقانه کرمانی انواع زیادی در مسابقات دارند. {رتبه بندی} شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها {در میان} آنها رومینا تاجیک است کدام ممکن است سن بالاتری دارد. اکثر بدمینتون بازان وضعیت خوبی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند توضیحات آن عدم حضور آنها در مسابقات در سراسر جهان است. اگر نمایندگی کنند رتبه بهتری خواهند داشت.

مهدوی در نهایت ذکر شد: امیدوارم وضعیت اسپانسر بدمینتون به سختی بیشتر شود به همان اندازه گیمرها پتانسیل بیشتری اجتناب کرده اند تذکر توسعه داشته باشند. گیمرها ما واقعاً مسابقات در سراسر جهان ندارند متعاقباً نمی توان پیش بینی زیادی اجتناب کرده اند آنها داشت. منصفانه بدمینتون باز در کل سال در تعدادی از مسابقه در سراسر جهان نمایندگی می تدریجی کدام ممکن است آن هم ممکن است تدارکاتی محسوب شود؟ اگر چوپان خوبی داشتند می توانستند بیشتر مانور دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط را افزایش دهند.

انتهای پیام