اجتناب کرده اند آفتاب ماه برای مدیریت تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر های رصد پایین بیشترین استفاده را ببرید


ناسا قصد دارد اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان تأمین ثابتی برای افزایش دقت تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر همراه خود مقیاس گیری آفتاب آینه اجتناب کرده اند ماه استفاده تدریجی.

به گزارش سرویس نجوم تکنا، ناسا طی ماموریتی به تماس گرفتن air-LUSI اجتناب کرده اند هواپیمای ER-2 همراه خود هدف استفاده اجتناب کرده اند آفتاب آینه اجتناب کرده اند ماه شناخته شده به عنوان تأمین تدریجی آفتاب استفاده کرد. در صورت لزوم می توان اجتناب کرده اند این آفتاب برای افزایش دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری مقیاس گیری توسط تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر های رصد پایین استفاده کرد.

کوین تورپ اجتناب کرده اند دانشکده مریلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو ارشد چالش ناسا ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اینکه ماه ایمن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس تأثیر عواملی یادآور آب و هوای محلی روی پایین قرار نمی گیرد، ممکن است تأمین آفتاب فوق العاده خوبی باشد. به منظور که می توان اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان خوب معمول بی طرفانه همچنین روی حیله و تزویر افزار استفاده کرد.

پروازهای Air-LUSI نیز بخشی اجتناب کرده اند چالش اعتبارسنجی تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای ناسا است کدام ممکن است نتایج آن داده هایی را برای تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر های در جاری تلنگر حاضر می دهد. همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۲۰ تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر رصد پایین، ناسا اکنون ممکن است خوب نمای جهانی اجتناب کرده اند سیستم به هم پیوسته پایین حاضر دهد. این تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ها علاوه بر این امواج آفتاب آینه هر دو ظریف شده اجتناب کرده اند جو پایین را مقیاس گیری می کنند.

آفتاب مقیاس گیری شده برای ادغام کردن آفتاب مرئی، فرابنفش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه موج های مادون بنفش نامرئی است. برای اثربخشی اصولاً، تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ها باید همراه خود یکدیگر سازگار باشند. {در این} بین می توان اجتناب کرده اند ماه شناخته شده به عنوان تجهیزات ترتیب استفاده کرد. به این انجمن داده های بدست آمده توسط تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر های مختلف همراه خود هدف تنظیم جهانی در بازه های روزی مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در چالش air-LUSI، این تلسکوپ همراه خود مقیاس گیری میزان نشاط دریافتی تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر های رصد پایین اجتناب کرده اند این آفتاب، میزان آفتاب تصویری آینه ای شده اجتناب کرده اند درجه ماه را مقیاس گیری می تدریجی.