آمار مصدومان، تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلفات رانندگی در نوروز + فیلمجانشین رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی نیروی انتظامی فینال آمار تصادفات نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت ترافیکی خیابان های نوروزی ۱۴۰۱ را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، چون آن است پیش سوراخ بینی می شد ماه ها در گذشته افزایش چشمگیری در پروازهای نوروزی ۱۴۰۱ وجود داشت کدام ممکن است تا حد زیادی آنها توسط خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان ای انجام می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص است کدام ممکن است بازدید کنندگان سایت خیابان ای افزایش چشمگیری داشته باشد. ۲ اولویت بی نظیر {در این} مورد وجود داشت، اول انواع کشته شدگان ترافیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس تحمیل گره های ترافیکی تمدید شده در خیابان ها. موضوعی کدام ممکن است پلیس اجتناب کرده اند ماه ها در گذشته این سیستم ریزی آن را تحریک کردن کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آن مقامات ملاحظه ویژه ای به این موضوع داشت، مثلاً تعدادی از روز مانده به تحریک کردن پروازهای نوروزی مونتاژ شورای برتر بازدید کنندگان سایت به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. .

نتیجه این اقدامات نیز کارآمد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بالا یافتن سفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای قالب نوروزی خاص شد کدام ممکن است همراه خود وجود افزایش ۵۰ درصدی بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد {در این} ایام، انواع مصدومان ۲۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴.۴ نسبت کاهش یافته است است. . ، به همین ترتیب. گزارش‌ها علاوه بر این آرم می‌دهد کدام ممکن است برخلاف سال‌های در گذشته اجتناب کرده اند شیوع کرونا در ملت، بازدید کنندگان سایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی در خیابان‌ها وجود نداشته است.

سردار سید تیمور حسینی معاون پلیس راهور ملت در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، ذکر شد: این چیزها را دلیل دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وضعیت تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت در ایام نوروز گزارش دهید. وی همراه خود دقیق اینکه پلیس این سیستم ریزی برای اجرای قالب ترافیکی شخصی را در هفته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه های منتهی به نوروز تحریک کردن کرد، تصریح کرد: چون آن است از قبل می دانید در رویداد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویداد های مختلف کدام ممکن است خواستن به تمهیدات ترافیکی ویژه ای دارد، مونتاژ کمیته توافق قالب های ترافیکی برگزار تبدیل می شود. انتخاب ها اجباری {در این} زمینه متعهد شدن تبدیل می شود. عید نوروز نیز اجتناب کرده اند جمله رویداد هایی است کدام ممکن است تجهیزات های مختلف باید آن را تهیه کنند. {در این} راستا پلیس دوره ها متنوع توافق برگزار کرد.

وی ذکر شد: امسال همراه خود ملاحظه به تزریق واکسن کرونا به تقریباً همه افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش اشیا ابتلا به ویروس کرونا، ۱۹ مورد مختلف برای پروازهای نوروزی پیش سوراخ بینی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نسبت نسبت به سال در گذشته افزایش داشته است. نیز به انگشت آورد. این دلیل است اجباری بود تدابیری برای کاهش تلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارات ناشی اجتناب کرده اند تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کاهش گره های ترافیکی متعهد شدن شود.

۷۴۶ نفر در نوروز ۱۴۰۱ در سانحه رانندگی جان باختند

حسینی یکپارچه داد: در پایان پس اجتناب کرده اند تصویب توافق ها، قالب نوروزی پلیس اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بالا ۱۳ فروردین ۱۳۹۰ یکپارچه کشف شد. متاسفانه {در این} مدت ۷۴۶ نفر در تصادفات رانندگی جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند کدام ممکن است ۶۳۷ نفر در خیابان ها تصادف کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۹ نفر در موجود در شهرها جان باختند. بعد از همه این آمار نسبت به نوروز سال قبلی ۲۳ نسبت کاهش را آرم می دهد یعنی ۲۲۳ نفر کمتر اجتناب کرده اند سال قبلی جان باختند. در صورت افزایش ۵۰ درصدی بازدید کنندگان سایت.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانشین رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ملت افزود: بعد از همه این آماری است کدام ممکن است اجتناب کرده اند منصفانه سامانه بازمانده تصادف استخراج شده است، به معنای واقعی کلمه هستند این آمار برای ادغام کردن فوتی های صحنه، حین بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفر اول تبدیل می شود. یکی ۲ روز بستری شدن در بیمارستان.» این آمار توسط پزشکی قانونی ادعا احتمالاً وجود خواهد داشت، کدام ممکن است ممکن است معتقدم همراه خود ملاحظه به داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات سال های قبلی، در پایان حدود ۱۰ نسبت به رقم حال اضافه احتمالاً وجود خواهد داشت.

انواع مجروحان تصادفات رانندگی در نوروز ۱۴۰۱ چقدر است؟

وی همراه خود دقیق اینکه در اجرای قالب نوروزی ۱۴۰۱ در مجموع ۵۶۸ فقره تصادف فوتی در ملت رخ داد ذکر شد: متاسفانه در همین مدت ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲۵ فقره تصادف جرحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۶ مجروح به شیوع پیوسته است. این آمار نیز نسبت به سال در گذشته ۴.۴ نسبت کاهش را شاهد بود کدام ممکن است در قالب نوروزی سال قبلی ۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۰ نفر در تصادفات مجروح شدند.

جانشین رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی نیروی انتظامی ذکر شد: اگر انواع قربانیان حوادث رانندگی به میزان سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مطابقت افزایش ۵۰ درصدی بازدید کنندگان سایت خیابان ای افزایش یابد، در لحظه تعدادی از نفر در تصادفات نوروزی جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند؟ باید بدانید کدام ممکن است نسبت بازدید کنندگان سایت به تصادفات رانندگی منصفانه نسبت مستقیم است، پس بدون در نظر گرفتن بازدید کنندگان سایت بیشتری داشته باشیم احتمال تصادف تا حد زیادی تبدیل می شود. به همین دلیل اگر امسال همراه خود همین افزایش پروازها نسبت به سال در گذشته انواع فوتی ها افزایش می کشف شد، بیش اجتناب کرده اند ۱۱۰۰ نفر در تصادفات نوروزی امسال جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت می دادند.

وی افزود: {در این} زمینه مولفه های بیرونی نیز تحمل تاثیر قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات ها در مرحله یک اجتناب کرده اند همکارانم در پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی تشکر می کنم، سپس ایفای موقعیت سایر تجهیزات ها را حیاتی می دانم. اجتناب کرده اند جمله رسانه ها، ارائه دهندگان امدادی، خدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … ردیابی می کنم کدام ممکن است این افت آمار همراه خود مشارکت همه این تجهیزات ها محقق شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم بتوانیم این توسعه نزولی را بیش اجتناب کرده اند پیش یکپارچه دهیم.

حسینی افزود: اتفاق خوبی کدام ممکن است امسال افتاد، پیگیری ویژه رئیس جمهور در بحث بازدید کنندگان سایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادفات است کدام ممکن است کندی نظارت باعث هم افزایی خوبی بین تجهیزات ها شد.

بهترین مسئله تصادفات نوروزی چیست؟

حسینی در خصوص شایع ترین علل تصادفات ذکر شد: آمارهای ما آرم می دهد سرعت غیرمجاز، گرفتن غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ملاحظه به ورودی اجتناب کرده اند شایع ترین علل تصادفات {بوده است} کدام ممکن است متاسفانه هدف بی نظیر ملاحظه به ورودی خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرسودگی است. ” خواب آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی آن استفاده اجتناب کرده اند تلفن در کنار در نوروز. امسال، حدود ۳۲ نسبت اجتناب کرده اند تصادفات تصادفات واژگونی {بوده است}، به این تکنیک کدام ممکن است هیچ خودرویی همراه خود خودروی عکس برخورد نکرده است، با این حال مواردی معادل خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب آلودگی نیروی محرک این رخ داده است است.

۳۵۰۰۰ خودرو کشف نشده تصادف توقیف شد

جانشین رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ملت افزود: امسال جاده زرشکی ما مسئله بروز تخلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارهای پرخطر راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی بود کدام ممکن است {در این} راستا ۳۵ هزار تجهیزات خودرو توقیف شد کدام ممکن است توقیف ساعتی هر دو ۷۲ ساعت مانده به همان اندازه بالا ساعت ۹۴ بود. امسال. سفر.” این خودروها حداقل ۲ تصادف را همزمان انجام داده اند.

حسینی علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد استان‌هایی کدام ممکن است بیشترین تصادفات را شاهد بوده‌اند، ذکر شد: در مجموع استان‌های جنوبی ما همواره شاهد تصادفات بیشتری بوده‌اند، استان‌های سیستان، بلوچستان، کرمان، فارس، خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان رضوی جزو استان‌های حادثه‌خیز بوده‌اند. استان. قالب نوروزی ۱۴۰۱. بعد از همه در متعدد اجتناب کرده اند این شهرستان ها انواع کشته شدگان نسبت به سال قبلی کمتر {بوده است}.

در نوروز امسال هیچ خیابان ای {به دلیل} راه بندان بسته نشد

وی در تحلیل شخصی اجتناب کرده اند وضعیت بازدید کنندگان سایت خیابان‌ها ذکر شد: امسال اتفاق خوبی در خیابان‌ها افتاده است، هرچند کدام ممکن است انواع سفرها ۵۰ نسبت افزایش داشته کدام ممکن است بعد از همه به طور معمول ۵۰ نسبت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد افزایش بوده‌ایم. ۸۰ نسبت در برخی خیابان ها با این حال علیرغم این شرایط {به دلیل} مدیریت خوشایند همکاران در پلیس راه در هیچ منصفانه اجتناب کرده اند خیابان های ما گره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازدحام رخ نمی دهد. علاوه بر این همراه خود اقدامات {انجام شده} موردی را بیانیه نکرده ایم. معادل آنهایی کدام ممکن است در خیابان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره

جانشین رئیس پلیس راه ملت افزود: افراد به یاد داشته باشند کدام ممکن است ما ۴۸ ساعت تخصص تردد در خیابان چالوس داریم با این حال امسال این اتفاق نیفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محورهای شخصی گره ترافیکی نداشتیم. بعد از همه ما شاهد بازدید کنندگان سایت با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی اشیا نیمه شلوغ بوده ایم، با این حال متوجه نشده ایم کدام ممکن است در زمانی نامشخص در آینده بازدید کنندگان سایت مسدود شده هر دو گره ای تحمیل شده است. نباید تصور کرد کدام ممکن است ترافیکی در خیابان ها وجود نداشته است، با این حال تولید دیگری گره را انتخاب کنید و انتخاب کنید گره را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت {وجود ندارد}.

وی افزود: در چالوس، هراز، فیروزکوه، خیابان امام رضا، خیابان قزوین، رشت، اتوبان تهران-قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید… تردد زیادی داشتیم کدام ممکن است خوشبختانه توانستیم به خوبی مدیریت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خیابان چالوس ساخته شد. کدام ممکن است اگر تعدادی از دقیقه ای برای تحمیل گره ترافیکی همراه خود چندین کیلومتر تردد اندازه کشید با این حال خوشبختانه ماموران جلوی آن را گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه تعطیلی بازدید کنندگان سایت را ندادند.خیابان چالوس یکی اجتناب کرده اند پرتراکم ترین تراکم های سال های جدیدترین {بوده است}، به منظور که اجتناب کرده اند اسفند به همان اندازه ۷ فروردین شاهد کمیت زیادی اجتناب کرده اند بازدید به شمال بودیم کدام ممکن است به همان اندازه گذشته تاریخی دهم علاوه بر این بار با کیفیت صنعتی، بار برگشتی نیز به این محور اضافه شد کدام ممکن است آرم می‌دهد مدیریت خیابان چالوس فوق العاده حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی است.

جانشین رئیس پلیس راه ملت یکپارچه داد: علاوه بر این این شاهد شرایط زمستانی در برخی خیابان ها بوده ایم. در استان های آذربایجان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرقی، اردبیل، کردستان، ارتفاعات گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران، زنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… شاهد برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مه از حداکثر بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اینها توسط پلیس مدیریت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لحظه هم می گویم همراه خود همکاری این کار به پایان رسید. حتی برای منصفانه ساعت به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر ترافیکی در هیچ خیابان ای وجود نداشت.

وی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر تخلیه کلیپی اجتناب کرده اند وی در خیابان چالوس در جاری موتور سیکلت استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم استفاده اجتناب کرده اند کلاه امنیت ذکر شد: رعایت قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات بر همگان واجب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار پلیس نیز باید خیلی شبیه باشد. به” مقامات قوانین، {وجود ندارد}، با این حال در آن روز طبق آمار بازدید کنندگان سایت، حداقل ۲۰ هزار خودرو در خیابان چالوس تردد می کردند. تعدادی از صد متر اجتناب کرده اند جایی کدام ممکن است بودم، راه بندان در جاری تعیین کنید گیری بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله به آنجا رسیدم. واقعیت اینجا است کدام ممکن است اگر ما بعداً {در این} جهان بودیم، {در این} جهان بازدید کنندگان سایت تحمیل می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصور کنید اگر نیمی اجتناب کرده اند آن حداقل ۲۰۰۰۰ ماشین بود، یعنی ۱۰۰۰۰ ماشین در بازدید کنندگان سایت باقی {می ماند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اعتقاد کنید هر ماشین ساده سه نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام حداقل ۵ ساعت در بازدید کنندگان سایت دیر می‌آید، چقدر وقت در بازدید کنندگان سایت تلف می‌شود؟ این زمان برابر همراه خود ۱۵۰۰۰۰ نفر ساعت است.

جانشین رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ملت افزود: واقعیت اینجا است کدام ممکن است در آن نقطه انتخاب بدست آوردم خودم را به این سطح برسانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه ندهم چنین اتفاقی بیفتد. حالت تولید دیگری این بود کدام ممکن است چون کلاه امنیت نبود، کاری نکردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر بودم کدام ممکن است کلاه امنیت تهیه شود، با این حال در آن نقطه افراد وقت شخصی را تلف می کردند، با این حال همه چیز دوباره معتقد بودم کدام ممکن است باید مبانی را رعایت کرد.

انتهای پیام